Publications

6Qi Zhu, Hao Suo, Feng Wang, "Upconversion luminescence in lanthanide-doped nanoparticles" in "Reference Module in Materials Science and Materials Engineering", Edited by , Elsevier, Chapter 83, p1 (2022).

5Qi Zhu, Feng Wang, "Upconversion Nanophosphors for Photonic Application" in "Phosphor Handbook", Edited by Ru-Shi Liu and Xiaojun Wang, Springer, Chapter 9, p285 (2021).

4Tianying Sun, Feng Wang, "Lanthanide-Doped Core–Shell Upconversion Nanophosphors" in "Phosphors, Up Conversion Nano Particles, Quantum Dots and Their Applications", Edited by Ru-Shi Liu, Springer, Chapter 9, p289 (2017).

3Hongli Wen, Feng Wang, "Lanthanide-doped nanoparticles: Synthesis, property, and application" in "Nanocrystalline Materials: Their Synthesis-Structure-Property Relationship and Applications", Edited by Sie-Chin Tjong, Elsevier B.V., Chapter 4, p121 (2013).

2Feng Wang, Xiaogang Liu, "Rare-earth doped upconversion nanophosphors" in "Comprehensive Nanoscience and Technology", Edited by David Andrews, Greg Scholes, and Gary Wiederrecht, Elsevier B.V., Chapter 18, p607 (2010).

1Yong Zhang, Feng Wang, "Use of nanoparticles as building blocks for bio-applications" in "Topics in Applied Physics - Molecular Building Blocks for Nanotechnology: From Diamondoids to Nanoscale Materials & Applications", Edited by G. Ali Mansoori, Thomas F. George, Lahsen Assoufid, and Guoping Zhang, Springer-Verlag, New York, Chapter 14, p353 (2006).

- - - - - - - 2024 - - - - - - -

150Kinetics-Tunable Hydrochromic Luminescence Switching in Rb3TbF6:Eu3+ Perovskite,
Jiangkun Chen, Yang Guo, Bing Chen, Weilin Zheng, Xin Zhang, Xiaohe Wei, Yaxin Cao, Hao Suo, Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2024, 12, 2400147.
DOI:10.1002/adom.202400147

149A magnetic-enhanced FRET biosensor for simultaneous detection of multiple antibodies,
Lihua Li, Yao Lu, Xinyue Lao, Sin-Yi Pang, Menglin Song, Man-Chung Wong, Feng Wang, Mo Yang, Jianhua Hao,
Smart Mater. Med. 2024, 5, 196.
DOI:10.1016/j.smaim.2023.12.003

148Ultrasensitive Colorimetric Luminescence Thermometry by Progressive Phase Transition,
Hao Suo*; Dongxu Guo; Peihang Zhao; Xin Zhang; Yu Wang; Weilin Zheng; Panlai Li; Tao Yin; Li Guan; Zhijun Wang*, Feng Wang*,
Adv. Sci. 2024, 11, 2305241.
DOI:10.1002/advs.202305241
[News report in AdvancedScienceNews]

147Interfacing Lanthanide Metal-Organic Frameworks with ZnO Nanowires for Alternating Current Electroluminescence,
Xiaohe Wei, Fengjun Chun, Feihong Liu, Xin Zhang, Weilin Zheng, Yang Guo, Zhifeng Xing, Haiyan An, Dangyuan Lei, Yu Tang*, Chun-Hua Yan, Feng Wang*,
Small 2024, 20, 2305251.
DOI:10.1002/smll.202305251

- - - - - - - 2023 - - - - - - -

146Dopant Dependence of Surface Quenching in Lanthanide-Doped Upconversion Nanoparticles,
Jiangkun Chen, Bing Chen, Yang Guo, Weilin Zheng, Zehan Wu, Jianhua Hao, Feng Wang*,
ACS Appl. Opt. Mater. 2023, 1, 3c00251.
DOI:10.1021/acsaom.3c00251

145Synthesis and Hybridization of CuInS2 Nanocrystals for Emerging Applications,
Bing Chen, Weilin Zheng, Fengjun Chun, Xiuwen Xu*, Qiang Zhao*, Feng Wang*,
Chem. Soc. Rev. 2023, 52, 8374.
DOI:10.1039/D3CS00611E

144Systematic Tuning of Persistent Luminescence in a Quaternary Wurtzite Crystal through Synergistic Defect Engineering,
Xin Zhang, Hao Suo, Yanze Wang, Bing Chen, Weilin Zheng, Qiangke Wang, Yu Wang, Zixin Zeng, Sai-Wing Tsang, Dong Tu, Feng Wang*,
Laser Photonics Rev. 2023, 17, 2300132.
DOI:10.1002/lpor.202300132
[News report in MaterialsViewsChina]

143A Molecular Precursor-Based Copper Antimony Sulfide Photodetector with Enhanced Performance by Silver Doping,
Yarong Wang, Yufeng Shan, Wen Li, Jichao Shi, Jingshan Hou, Guoying Zhao, Ning Dai, Feng Wang, Yongzheng Fang, Yufeng Liu,
Adv. Electron. Mater. 2023, 9, 2300380.
DOI:10.1002/aelm.202300380

142Inorganic remote glass film based on yellowish-green (Y, Ba)3(Al, Si)5O12:Ce garnet phosphor for warm white LEDs,
Yuting Zhang, Huan Tu, Guoying Zhao*, Jingshan Hou, Yufeng Liu, Xin Qiao, Zhongzhi Wang, Bo Li, Ji-Guang Li, Feng Wang*, Yongzheng Fang*,
J. Am. Ceram. Soc. 2023, 106, 6577.
DOI:10.1111/jace.19334

141A Broadband Near-Infrared Nanoemitter Powered by Mechanical Action,
Hao Suo+*, Yu Wang+, Xin Zhang+, Weilin Zheng, Yang Guo, Leipeng Li, Panlai Li, Yanmin Yang, Zhijun Wang, Feng Wang*,
Matter 2023, 6, 1393.
DOI:10.1016/j.matt.2023.06.009
[News report in 研之成理]

140Sequential Thermochromic Switching in Zero-Dimensional Cs2ZnCl4 Metal Halides,
Yang Guo+, Jiangkun Chen+, Bing Chen, Weilin Zheng, Xin Zhang, Hao Suo, Fengjun Chun, Xiaohe Wei, Feng Wang*,
Mater. Today Phys. 2023, 35, 101111.
DOI:10.1016/j.mtphys.2023.101111

139Intelligent Colorimetric Indicators for Quality Monitoring and Multilevel Anticounterfeiting with Kinetics-Tunable Fluorescence,
Guodong Zhao, Yao Kou, Nan Song, Xiaohe Wei, Xiaoyong Zhai, Pengfei Feng, Feng Wang*, Chun-Hua Yan, and Yu Tang*,
ACS Nano 2023, 17, 7624.
DOI:10.1021/acsnano.3c00074

138Large Cation Engineering in Organic Antimony Halides for Low-Loss Active Waveguide,
Yongjing Deng, Xin Liang, Feiyang Li, Mengzhu Wang, Zijian Zhou, Jianwei Zhao,Feng Wang, Shujuan Liu, and Qiang Zhao,
Laser Photonics Rev. 2023, 17, 2300043.
DOI:10.1002/lpor.202300043

137Near-Infrared Long Afterglow in Fe3+-Activated Mg2SnO4 for Self-Sustainable Night Vision,
Minzhong Li, Yahong Jin*, Lifang Yuan, Bo Wang, Haoyi Wu, Yihua Hu*, and Feng Wang*,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 13186.
DOI:10.1021/acsami.3c00673
[News report in ACS材料X]

136Emerging Halide Perovskite Ferroelectrics,
Weilin Zheng, Xiucai Wang, Xin Zhang, Bing Chen, Hao Suo, Zhifeng Xing, Yanze Wang, Han-Lin Wei, Jiangkun Chen, Yang Guo, Feng Wang*,
Adv. Mater. 2023, 35, 2205410.
DOI:10.1002/adma.202205410
[News report in X-MOL and 化学与材料科学]

135Tuning Near-Infrared-to-Ultraviolet Upconversion in Lanthanide-Doped Nanoparticles for Biomedical Applications,
Han-Lin Wei, Weilin Zheng, Xin Zhang, Hao Suo, Bing Chen, Yanze Wang, Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2023, 11, 2201716.
DOI:10.1002/adom.202201716
[News report in AdvancedScienceNews]

- - - - - - - 2022 - - - - - - -

134Ultrafast and Multicolor Luminescence Switching in a Lanthanide-Based Hydrochromic Perovskite,
Jiangkun Chen+, Yang Guo+, Bing Chen, Weilin Zheng, Feng Wang*,
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 22295.
DOI:10.1021/jacs.2c10809
[News report in 研之成理 and X-MOL]

133Solid-State Displacement Synthesis of Alkaline-Earth Selenide for White Emission through Alternating Current Electroluminescence,
Yanze Wang, Hao Suo, Xin Zhang, Fengjun Chun, Junda Shen, Bing Chen, Weilin Zheng, Zhifeng Xing, Han-Lin Wei, Yang Yang Li, Feng Wang*,
ACS Mater. Lett. 2022, 4, 2447.
DOI:10.1021/acsmaterialslett.2c00919

132Multiplexed detection of SARS-CoV-2 based on upconversion luminescence nanoprobe/MXene biosensing platform for COVID-19 point-of-care diagnostics,
Menglin Song, Yingjing Ma, Lihua Li, Man-Chung Wong, Pui Wang, Jiangkun Chen, Honglin Chen, Feng Wang, Jianhua Hao,
Mater. Des. 2022, 223, 111249.
DOI:10.1016/j.matdes.2022.111249

131Doping-mediated size and structure tailoring of CaS nanocrystals,
Qi Zhu, Yang Guo, Bing Chen, Yanze Wang, Hao Suo, Xin Zhang, Jun Fan, Feng Wang*,
Chem. Mater. 2022, 34, 7799.
DOI:10.1021/acs.chemmater.2c01273

130Recent Advances in Cellular Optogenetics for Photomedicine,
Bing Chen+, Meihui Cui+, Yuan Wang+, Peng Shi,* Hanjie Wang,* Feng Wang*,
Adv. Drug Deliv. Rev. 2022, 188, 114457.
DOI:10.1016/j.addr.2022.114457

129Controlling X-Ray Activated Persistent Luminescence for Emerging Applications,
Hao Suo+, Xin Zhang+, Feng Wang*,
Trends Chem. 2022, 4, 726.
DOI:10.1016/j.trechm.2022.05.001

1283D Upconversion Barcodes for Combinatory Wireless Neuromodulation in Behaving Animals,
Xudong Lin, Tianying Sun, Minghui Tang, Anqi Yang, Richard Yan-Do, Da Chen, Yaobin Gao, Duan Xin, Ji-Jung Kai, Feng Wang*, Peng Shi*,
Adv. Healthc. Mater. 2022, 11, 2200304.
DOI:10.1002/adhm.202200304

127Rapid Nondestructive Detection Enabled by an Ultra-Broadband NIR pc-LED,
Hao Suo,* Yu Wang, Xiaoqi Zhao, Xin Zhang, Leipeng Li, Kuiwen Guan, Wenge Ding, Panlai Li, Zhijun Wang,* Feng Wang*,
Laser Photonics Rev. 2022, 16, 2200012.
DOI:10.1002/lpor.202200012
[News report in AdvancedScienceNews]

126Ultralarge anti-Stokes lasing through tandem upconversion,
Tianying Sun+, Bing Chen+, Yang Guo, Qi Zhu, Jianxiong Zhao, Yuhua Li, Xian Chen, Yunkai Wu, Yaobin Gao, Limin Jin*, Sai Tak Chu*, Feng Wang*,
Nat. Commun. 2022, 13, 1032.
DOI:10.1038/s41467-022-28701-1

125Interface synergistic effects induced multi-mode luminescence,
Ronghua Ma, Chunfeng Wang, Wei Yan, Mingzi Sun, Jianxiong Zhao, Yuantian Zheng, Xu Li, Longbiao Huang, Bing Chen, Feng Wang, Bolong Huang, Dengfeng Peng,
Nano Res. 2022, 15, 4457.
DOI:10.1007/s12274-022-4115-y

124Reversibly Photoswitching Upconversion Nanoparticles for Super-Sensitive Photoacoustic Molecular Imaging,
Cheng Liu, Xianchuang Zheng, Tingting Dai, Huiliang Wang, Xian Chen, Bing Chen, Tianying Sun, Feng Wang, Steven Chu, Jianghong Rao,
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202116802.
DOI:10.1002/anie.202116802

123Doubly Doped BaZnOS Microcrystals for Multicolor Luminescence Switching,
Yanze Wang, Bing Chen, Xin Zhang, Hao Suo, Weilin Zheng, Junda Shen, Yang Yang Li, Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2022, 10, 2102430.
DOI:10.1002/adom.202102430
[News report in 今日论文 and AdvancedScienceNews (in Chinese)]

122Rare-Earth Doping in Nanostructured Inorganic Materials,
Bingzhu Zheng, Jingyue Fan, Bing Chen, Xian Qin, Juan Wang*, Feng Wang*, Renren Deng*, Xiaogang Liu*,
Chem. Rev. 2022, 122, 5519.
DOI:10.1021/acs.chemrev.1c00644
[News report in 化学与材料科学 and 奇物论]


121Broadband Multimodal Emission in Sb-doped CaZnOS-layered Semiconductors,
Xu Li, Yuantian Zheng, Ronghua Ma, Zefeng Huang, Chunfeng Wang, Mingju Zhu, Fuchun Jiang, Yangyang Du, Xian Chen, Bolong Huang, Feng Wang, Bohan Wang, Yu Wang, Dengfeng Peng,
Sci. China Mater. 2022, 65, 1329.
DOI:10.1007/s40843-021-1844-4

- - - - - - - 2021 - - - - - - -

120Recent Advances in All-inorganic Zero-dimensional Metal Halides,
Yang Guo+, Bing Chen+, Xiaolin Ren, Feng Wang*,
ChemPlusChem 2021, 86, 1577.
DOI:10.1002/cplu.202100459

119Multiexcitonic Emission in Zero-Dimensional Cs2ZrCl6:Sb3+ Perovskite Crystals,
Bing Chen+, Yang Guo+, Yuan Wang, Zhen Liu, Qi Wei, Shixun Wang, Andrey L. Rogach, Guichuan Xing, Peng Shi, Feng Wang*,
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 17599.
DOI:10.1021/jacs.1c07537
[News report in X-MOL (in Chinese)]


118An Erythrocyte-Delivered Photoactivatable Oxaliplatin Nanoprodrug for Enhanced Antitumor Efficacy and Immune Response,
Na Wang, Zhiqin Deng, Qi Zhu, Jianxiong Zhao, Kai Xie, Peng Shi, Zhigang Wang, Xianfeng Chen, Feng Wang, Jiahai Shi, Guangyu Zhu,
Chem. Sci. 2021, 12, 14353.
DOI:10.1039/D1SC02941J

117High-Security Anti-counterfeiting through Upconversion Luminescence,
Hao Suo, Qi Zhu, Xin Zhang, Bing Chen, Jiangkun Chen, Feng Wang*,
Mater. Today Phys. 2021, 21, 100520.
DOI:10.1016/j.mtphys.2021.100520

116Enhancing upconversion of Nd3+ through Yb3+-mediated energy cycling towards temperature sensing,
Nan Song, Songbin Liu, Peng Zhang, Junshan He, Qinyuan Zhang, Feng Wang,* Bo Zhou*,
J. Rare Earths 2021, 39, 1506.
DOI:10.1016/j.jre.2021.06.013

115Plasmonic-Doped Melanin-Mimic for CXCR4-Targeted NIR-II Photoacoustic Computed Tomography-Guided Photothermal Ablation of Orthotopic Hepatocellular Carcinoma,
Shuo Qi, Yachao Zhang, Gongyuan Liu, Jiangbo Chen, Xiaozhen Li, Qi Zhu, Yuqi Yang, Feng Wang, Jiahai Shi, Chun-Sing Lee, Guangyu Zhu, Puxiang Lai, Lidai Wang, Chihua Fang,
Acta Biomaterialia 2021, 129, 245.
DOI:10.1016/j.actbio.2021.05.034

114High-Performance Flexible Self-Powered Photodetectors Utilizing Spontaneous Electron and Hole Separation in Quasi-2D Halide Perovskites,
Zhengxun Lai, You Meng, Qi Zhu, Fei Wang, Xiuming Bu, Fangzhou Li, Wei Wang, Chuntai Liu, Feng Wang, Johnny C. Ho,
Small 2021, 17, 2100442.
DOI:10.1002/smll.202100442

113Expanding the Toolbox of Inorganic Mechanoluminescence Materials,
Bing Chen, Xin Zhang, Feng Wang*,
Acc. Mater. Res. 2021, 2, 364.
DOI:10.1021/accountsmr.1c00041
[News report in 研之成理]


112Recent advances in flexible alternating current electroluminescent devices,
Xin Zhang, Feng Wang*,
APL Mater. 2021, 9, 030701.
DOI:10.1063/5.0040109

111Visible‐to‐Ultraviolet Light Conversion: Materials and Applications,
Yangyang Du, Xiangze Ai, Ziyu Li, Tianying Sun, Yang Huang, Xierong Zeng, Xian Chen,* Feng Rao,* Feng Wang*,
Adv. Photonics Res. 2021, 2, adpr.202000213.
DOI:10.1002/adpr.202000213

110Overcoming thermal quenching of upconversion nanoparticles,
Yanze Wang+, Bing Chen+, Feng Wang*,
Nanoscale 2021, 13, 3454.
DOI:10.1039/d0nr08603g

109Interfacial jamming reinforced Pickering emulgel for arbitrary architected nanocomposite with connected nanomaterial matrix,
Yuanyuan Zhang, Guangming Zhu, Biqin Dong, Feng Wang, Jiaoning Tang, Florian J. Stadler, Guanghui Yang, Shuxian Hong, and Feng Xing,
Nat. Commun. 2021, 12, 111.
DOI:10.1038/s41467-020-20299-6

108NaYbF4@NaYF4 Nanoparticles: Controlled Shell Growth and Shape-Dependent Cellular Uptake,
Bing Chen+, Yuan Wang+, Yang Guo, Peng Shi,* and Feng Wang*,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 2327.
DOI:10.1021/acsami.0c20757

107Synthesis of Core–Shell ScF3 Nanoparticles for Thermal Enhancement of Upconversion,
Biyun Ren, Bing Chen, Jianxiong Zhao, Yang Guo, Xin Zhang, Xian Chen, Yangyang Du, Zhiqin Deng, Guangyu Zhu, Feng Wang*,
Chem. Mater. 2021, 33, 158.
DOI:10.1021/acs.chemmater.0c03124
[News report in 科匠学术 and X-MOL (in Chinese)]


106Continuous-wave lasing from quasi-2D perovskites,
Xian Chen, Ziyu Li, Tianying Sun,* Dengfeng Peng,* Feng Wang*,
Sci. Bull. 2021, 66, 521.
DOI:10.1016/j.scib.2020.11.010

105Acid/Alkali-Resistant, Stimuli-Responsive, and Shape-Remodeled Emulsion Droplet Assemblies with Ag Nanocrystals as Binding Agents,
Guanghui Yang, Guangming Zhu, Biqin Dong, Jiaoning Tang, Yuanyuan Zhang, Shuxian Hong, Feng Wang, Feng Xing,
Chem. Eng. J. 2021, 407, 127092.
DOI:10.1016/j.cej.2020.127092

104Sensitizing full-spectrum lanthanide luminescence within a semiconductor CaZnOS host,
Xin Zhang, Qi Zhu, Bing Chen, Shixun Wang, Andrey L. Rogach, Feng Wang*,
Adv. Photonics Res. 2021, 2, 2000089.
DOI:10.1002/adpr.202000089
[Highlighted on Front Cover]


103Remote Regulation of Optogenetic Proteins by a Magneto-Luminescence Microdevice,
Yingying Zhang+, Xin Zhang+, Hanjie Wang,* Yu Tian, Huizhuo Pan, Lili Zhang, Feng Wang,* and Jin Chang*,
Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2006357.
DOI:10.1002/adfm.202006357
[Magnetic Materials Hot Topic Collection]


- - - - - - - 2020 - - - - - - -

102Shedding Light on the Role of Misfit Strain in Controlling Core–Shell Nanocrystals,
Jianxiong Zhao+, Bing Chen+, and Feng Wang*,
Adv. Mater. 2020, 32, 2004142.
DOI:10.1002/adma.202004142
[News report in MaterialsViewsChina and X-MOL (in Chinese)]


101Bication Mediated Quasi-2D Halide Perovskites for High-Performance Flexible Photodetectors: From Ruddlesden-Popper Type to Dion-Jacobson Type,
Zhengxun Lai, Ruoting Dong, Qi Zhu, You Meng, Fei Wang, Fangzhou Li, Xiuming Bu, Xiaolin Kang, Heng Zhang, Quan Quan, Wei Wang, Feng Wang, SenPo Yip, and Johnny C. Ho,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 39567.
DOI:10.1021/acsami.0c09651

100InP Quantum Dots: Synthesis and Lighting Applications,
Bing Chen, Dongyu Li, and Feng Wang*,
Small 2020, 16, 2002454.
DOI:10.1002/smll.202002454

99Tuning epitaxial growth on NaYbF4 upconversion nanoparticles by strain management,
Jianxiong Zhao, Bing Chen, Xian Chen, Xin Zhang, Tianying Sun, Dong Su, and Feng Wang*,
Nanoscale 2020, 12, 13973.
DOI:10.1039/d0nr03374j
[2020 Nanoscale HOT Article Collection]


98Tuning Multi-Mode Luminescence in Lanthanide(III) and Manganese(II) Co-Doped CaZnOS Crystals,
Xin Zhang, Jianxiong Zhao, Bing Chen, Tianying Sun, Ronghua Ma, Yu Wang, Haomiao Zhu, Dengfeng Peng, and Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2020, 8, 2000274.
DOI:10.1002/adom.202000274
[News report in MaterialsViewsChina (in Chinese)]


97Cooperative deformation in high-entropy alloys at ultralow temperatures,
Muhammad Naeem, Haiyan He, Fan Zhang, Hailong Huang, Stefanus Harjo, Takuro Kawasaki, Bing Wang, Si Lan, Zhenduo Wu, Feng Wang, Yuan Wu, Zhaoping Lu, Zhongwu Zhang, Chain T. Liu, Xun-Li Wang,
Sci. Adv. 2020, 6, eaax4002.
DOI:10.1126/sciadv.aax4002

96Simultaneous Enhancement and Modulation of Upconversion by Thermal Stimulation in Sc2Mo3O12 Crystals,
Hua Zou,* Bing Chen, Yifeng Hu, Qiwei Zhang, Xusheng Wang, and Feng Wang*,
J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 3020.
DOI:10.1021/acs.jpclett.0c00628
[Highlighted on Supplementary Cover]


95A ZnS/CaZnOS Heterojunction for Efficient Mechanical-to-Optical Energy Conversion by Conduction Band Offset,
Dengfeng Peng,* Yue Jiang, Bolong Huang,* Yangyang Du, Jianxiong Zhao, Xin Zhang, Ronghua Ma, Sergii Golovynskyi, Bing Chen, and Feng Wang*,
Adv. Mater. 2020, 32, 1907747.
DOI:10.1002/adma.201907747

94Emerging Frontiers of Upconversion Nanoparticles,
Bing Chen, Feng Wang*,
Trends Chem. 2020, 2, 427.
DOI:10.1016/j.trechm.2020.01.008

93Recent Advances in the Synthesis and Application of Yb-Based Fluoride Upconversion Nanoparticles,
Bing Chen, Feng Wang*,
Inorg. Chem. Front. 2020, 7, 1067.
DOI:10.1039/C9QI01358J
[Highlighted on Inside Front Cover]


92Flexible and Fully Implantable Upconversion Device for Wireless Optogenetic Stimulation of Spinal Cord in Behaving Animals,
Ying Wang, Kai Xie, Haibing Yue, Xian Chen, Xuan Luo, Qinghai Liao, Ming Liu, Feng Wang,* Peng Shi*,
Nanoscale 2020, 12, 2406.
DOI:10.1039/c9nr07583f
[Highlighted on Inside Front Cover; 2020 Nanoscale HOT Article Collection]


91Combating concentration quenching in upconversion nanoparticles,
Bing Chen, Feng Wang*,
Acc. Chem. Res. 2020, 53, 358.
DOI:10.1021/acs.accounts.9b00453
[Highlighted on Supplementary Cover; News report in 研之成理]


90Lanthanide‐Based Luminescent Materials for Waveguide and Lasing,
Xian Chen,* Tianying Sun, Feng Wang*,
Chem. Asian J. 2020, 15, 21.
DOI:10.1002/asia.201901447
[News report in Advanced Science News (in Chinese)]


89Optical tuning in lanthanide-based nanostructures,
Qi Zhu, Tianying Sun, Feng Wang*,
J. Phys. D: Appl. Phys. 2020, 53, 053002.
DOI:10.1088/1361-6463/ab5556

88Near infrared neuromorphic computing via upconversion-mediated optogenetics,
Yongbiao Zhai, Ye Zhou, Xueqing Yang, Feng Wang,* Wenbin Ye, Xiaojian Zhu, Donghong She, Wei D. Lu,* Su-Ting Han*,
Nano Energy 2020, 67, 104262.
DOI:10.1016/j.nanoen.2019.104262

87Blue-Pumped Deep Ultraviolet Lasing from Lanthanide-Doped Lu6O5F8 Upconversion Nanocrystals,
Yangyang Du, Yunfeng Wang, Zhiqin Deng, Xian Chen, Xueqing Yang, Tianying Sun, Xin Zhang, Guangyu Zhu, Siu Fung Yu,* Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2020, 8, 1900968.
DOI:10.1002/adom.201900968

- - - - - - - 2019 - - - - - - -

86Cs+-Assisted Synthesis of NaLaF4 Nanoparticles,
Bing Chen+, Biyun Ren+, Feng Wang*,
Chem. Mater. 2019, 31, 9497.
DOI:10.1021/acs.chemmater.9b03624

85Phase separation of P3HT/PMMA blend film formed semiconducting and dielectric layers in organic thin-film transistors for high sensitivity NO2 detection,
Sihui Hou, Junsheng Yu, Xinming Zhuang, Dengfeng Li, Yiming Liu, Zhan Gao, Tianying Sun, Feng Wang, Xinge Yu,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 44521.
DOI:10.1021/acsami.9b15651

84Salt-triggered release of hydrophobic agents from polyelectrolyte capsules generated via one-step Interfacial Multilevel and Multicomponent Assembly,
Yuanyuan Zhang, Guangming Zhu, Biqin Dong, Jiaoning Tang, Feng Wang, Shuxian Hong, Feng Xing,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 38353.
DOI:10.1021/acsami.9b13888

83Thermal Enhancement of Upconversion by Negative Lattice Expansion in Orthorhombic Yb2W3O12,
Hua Zou+, Xueqing Yang+, Bing Chen+, Yangyang Du, Biyun Ren, Xinwen Sun, Xvsheng Qiao, Qiwei Zhang, and Feng Wang*,
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17255.
DOI:10.1002/anie.201910277
[News report in X-MOL (in Chinese)]


82Accurate Control of Core–Shell Upconversion Nanoparticles through Anisotropic Strain Engineering,
Jianxiong Zhao+, Xian Chen+, Bing Chen, Xue Luo, Tianying Sun, Weiwei Zhang, Changjian Wang, Jun Lin, Dong Su,* Xvsheng Qiao,* and Feng Wang*,
Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1903295.
DOI:10.1002/adfm.201903295

81Oleylamine-Mediated Synthesis of Small NaYbF4 Nanoparticles with Tunable Size,
Bing Chen, Wei Kong, Na Wang, Guangyu Zhu,* Feng Wang*,
Chem. Mater. 2019, 31, 4779.
DOI:10.1021/acs.chemmater.9b01050

80One-Step Synthesis of Mixed Lanthanide Metal–Organic Framework Films for Sensitive Temperature Mapping,
Xueqing Yang+, Hua Zou+, Xinwen Sun, Tianying Sun, Chen Guo, Yuqiao Fu, Chi-Man Lawrence Wu, Xvsheng Qiao, Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2019, 7, 1900336.
DOI:10.1002/adom.201900336

79Integrating temporal and spatial control of electronic transitions for bright multiphoton upconversion,
Tianying Sun+, Yuhua Li+, Wai Lok Ho, Qi Zhu, Xian Chen, Limin Jin, Haomiao Zhu, Bolong Huang, Jun Lin, Brent E. Little, Sai Tak Chu,* Feng Wang*,
Nat. Commun. 2019, 10, 1811.
DOI:10.1038/s41467-019-09850-2
[News report in CityU Research (in Chinese)]


78Mechanically Excited Multicolor Luminescence in Lanthanide Ions,
Yangyang Du, Yue Jiang, Tianying Sun, Jianxiong Zhao, Bolong Huang,* Dengfeng Peng,* Feng Wang*,
Adv. Mater. 2019, 31, 1807062.
DOI:10.1002/adma.201807062
[News report in ChemBeanGo (in Chinese)]


- - - - - - - 2018 - - - - - - -

77Infrared-Sensitive Memory Based on Direct-Grown MoS2–Upconversion-Nanoparticle Heterostructure,
Yongbiao Zhai+, Xueqing Yang+, Feng Wang,* Zongxiao Li, Guanglong Ding, Zhifan Qiu, Yan Wang, Ye Zhou,* Su-Ting Han*,
Adv. Mater. 2018, 30, 1803563.
DOI:10.1002/adma.201803563

76NaYbF4@CaF2 Core–Satellite Upconversion Nanoparticles: One-Pot Synthesis and Sensitive Detection of Glutathione,
Bing Chen, Feng Wang*,
Nanoscale 2018, 10, 19898.
DOI:10.1039/C8NR05552A

75Synthesis of Mesoporous ZIF-8 Nanoribbons and Their Conversion into Carbon Nanoribbons for High-Performance Supercapacitors,
Xueqing Yang, Wei Chen, Haidong Bian, Tianying Sun, Yangyang Du, Zhenyu Zhang, Wenjun Zhang, Yangyang Li, Xianfeng Chen, Feng Wang*,
Chem. Eur. J. 2018, 24, 11185.
DOI:10.1002/chem.201801869

74Energy transfer-based biodetection using optical nanomaterials,
Bing Chen, Qianqian Su,* Wei Kong, Yuan Wang, Peng Shi, Feng Wang*,
J. Mater. Chem. B 2018, 6, 2924.
DOI:10.1039/c8tb00614h

73Yb3+-sensitized upconversion and downshifting luminescence in Nd3+ ions through energy migration,
Qi Zhu, Tianying Sun, Mei Nog Chung, Xinwen Sun, Yao Xiao, Xvsheng Qiao,* Feng Wang*,
Dalton Trans. 2018, 47, 8581.
DOI:10.1039/C8DT00218E

72An upconversion nanoplatform with extracellular pH-driven tumor-targeting ability for improved photodynamic therapy,
Fujin Ai, Na Wang, Xiaoman Zhang, Tianying Sun, Qi Zhu, Wei Kong, Feng Wang,* Guangyu Zhu*,
Nanoscale 2018, 10, 4432.
DOI:10.1039/c7nr06874c

71Upconversion in Nanostructured Materials: From Optical Tuning to Biomedical Applications,
Tianying Sun, Fujin Ai, Guangyu Zhu,* Feng Wang*,
Chem. Asian J. 2018, 13, 373.
DOI:10.1002/asia.201701660
[News report in Advanced Science News (in Chinese)]


70Core–Shell–Shell Upconversion Nanoparticles with Enhanced Emission for Wireless Optogenetic Inhibition,
Xudong Lin, Xian Chen, Wenchong Zhang, Tianying Sun, Peilin Fang, Qinghai Liao, Xi Chen, Jufang He, Ming Liu, Feng Wang,* Peng Shi*,
Nano Lett. 2018, 18, 948.
DOI:10.1021/acs.nanolett.7b04339

- - - - - - - 2017 - - - - - - -

69Broadband Ce(III)-Sensitized Quantum Cutting in Core–Shell Nanoparticles: Mechanistic Investigation and Photovoltaic Application,
Tianying Sun, Xian Chen, Limin Jin, Ho-Wa Li, Bing Chen, Bo Fan, Bernard Moine, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Sai-Wing Tsang, Siu Fung Yu, Feng Wang*,
J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 5099.
DOI:10.1021/acs.jpclett.7b02245

68Plasmonic Dual-Enhancement and Precise Color Tuning of Gold Nanorod@SiO2 Coupled Core–Shell–Shell Upconversion Nanocrystals,
Fengwen Kang, Jijun He, Tianying Sun, Zhi Yong Bao, Feng Wang, Dang Yuan Lei,
Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1701842.
DOI:10.1002/adfm.201701842

67Tetherless near-infrared control of brain activity in behaving animals using fully implantable upconversion microdevices,
Ying Wang, Xudong Lin, Xi Chen, Xian Chen, Zhen Xu, Wenchong Zhang, Qinghai Liao, Xin Duan, Xin Wang, Ming Liu, Feng Wang, Jufang He, Peng Shi,
Biomaterials 2017, 142, 136.
DOI:10.1016/j.biomaterials.2017.07.017

66Multiplexed Optogenetic Stimulation of Neurons with Spectrum-Selective Upconversion Nanoparticles,
Xudong Lin, Ying Wang, Xian Chen, Runhuai Yang, Zixun Wang, Jingyu Feng, Haitao Wang, King W. C. Lai, Jufang He, Feng Wang,* Peng Shi*,
Adv. Healthc. Mater. 2017, 6, 1700446.
DOI:10.1002/adhm.201700446

65Tailoring lanthanide doping in perovskite CaTiO3 for luminescence applications,
Pei Yang, Bo Tai, Weikang Wu, Jian-Min Zhang, Feng Wang, Shan Guan, Wei Guo, Yunhao Lu, Shengyuan A. Yang,
Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 16189.
DOI:10.1039/c7cp01953j

64Energy Migration Upconversion in Ce(III)-Doped Heterogeneous Core–Shell–Shell Nanoparticles,
Xian Chen, Limin Jin, Tianying Sun, Wei Kong, Siu Fung Yu,* Feng Wang*,
Small 2017, 13, 1701479.
DOI:10.1002/smll.201701479

63An All-Nanocrystal Biosensing System for In Vitro Detection of STAT3 Oligonucleotides,
Wei Kong, Chau Fan Lam, Feng Wang*,
Molecules 2017, 22, 1085.
DOI:10.3390/molecules22071085
[Special Issue: Nanocrystals: Synthesis, Characterization and Applications]


62Crystalline Hollow Microrods for Site-Selective Enhancement of Nonlinear Photoluminescence,
Bing Chen, Wei Kong, Yong Liu, Yunhao Lu, Mingyu Li, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Feng Wang*,
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10383.
DOI:10.1002/anie.201703600
[Very Important Paper and Inside Cover Article]


61Minimizing the Heat Effect of Photodynamic Therapy Based on Inorganic Nanocomposites Mediated by 808 nm Near-Infrared Light,
Ming-Hsien Chan, Yu-Ting Pan, I-Jung Lee, Chieh-Wei Chen, Yung-Chieh Chan, Michael Hsiao, Feng Wang, Lingdong Sun, Xueyuan Chen, Ru-Shi Liu,
Small 2017, 13, 1700038.
DOI:10.1002/smll.201700038

60Anti-counterfeiting patterns encrypted with multi-mode luminescent nanotaggants,
Tianying Sun, Bingzhe Xu, Bing Chen, Xian Chen, Mingyu Li,* Peng Shi,* Feng Wang*,
Nanoscale 2017, 9, 2701.
DOI:10.1039/c6nr09083d

59Reaction-Based Off-On Near-infrared Fluorescent Probe for Imaging Alkaline Phosphatase Activity in Living Cells and Mice,
Yi Tan, Ling Zhang, Ka Ho Man, Raoul Peltier, Ganchao Chen, Huatang Zhang, Liyi Zhou, Feng Wang, Derek Ho, Shao Q Yao, Yi Hu, Hongyan Sun,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 6796.
DOI:10.1021/acsami.6b14176

58A General Strategy for Ligand Exchange on Upconversion Nanoparticles,
Wei Kong, Tianying Sun, Bing Chen, Xian Chen, Fujin Ai, Xiaoyue Zhu, Mingyu Li, Wenjun Zhang, Guangyu Zhu, Feng Wang*,
Inorg. Chem. 2017, 56, 872.
DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b02479

57Enhancing Multiphoton Upconversion from NaYF4:Yb/Tm@NaYF4 Core–Shell Nanoparticles via the Use of Laser Cavity,
Li Min Jin, Xian Chen, Chun Kit Siu, Feng Wang,* Siu Fung Yu*,
ACS Nano 2017, 11, 843.
DOI:10.1021/acsnano.6b07322

- - - - - - - 2016 - - - - - - -

56Amplifying Excitation-Power Sensitivity of Photon Upconversion in a NaYbF4:Ho Nanostructure for Direct Visualization of Electromagnetic Hotspots,
Bing Chen, Yong Liu, Yao Xiao, Xian Chen, Yang Li, Mingyu Li, Xvsheng Qiao, Xianping Fan,* Feng Wang*,
J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 4916.
DOI:10.1021/acs.jpclett.6b02210

55An upconversion nanoplatform for simultaneous photodynamic therapy and Pt chemotherapy to combat cisplatin resistance,
Fujin Ai, Tianying Sun, Zoufeng Xu, Zhigang Wang, Wei Kong, Man Wai To, Feng Wang, Guangyu Zhu,
Dalton Trans. 2016, 45, 13052.
DOI:10.1039/C6DT01404F

54Graphitic carbon nanocubes derived from ZIF-8 for photothermal therapy,
Wei Chen, Xiaoman Zhang, Fujin Ai, Xueqing Yang, Guangyu Zhu,* Feng Wang*,
Inorg. Chem. 2016, 55, 5750.
DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b01013

53Creating Recoverable Mechanoluminescence in Piezoelectric Calcium Niobates through Pr3+ Doping,
Juncheng Zhang,* Yunze Long, Xu Yan, Xusheng Wang, Feng Wang*,
Chem. Mater. 2016, 28, 4052.
DOI:10.1021/acs.chemmater.6b01550

52Peptide-Decorated Gold Nanoparticles as Functional Nano-Capping Agent of Mesoporous Silica Container for Targeting Drug Delivery,
Ganchao Chen, Yusheng Xie, Raoul Peltier, Haipeng Lei, Ping Wang, Jun Chen, Yi Hu, Feng Wang, Xi Yao, Hongyan Sun,
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 11204.
DOI:10.1021/acsami.6b02594

51Multimodal Upconversion Nanoplatform with a Mitochondria-Targeted Property for Improved Photodynamic Therapy of Cancer Cells,
Xiaoman Zhang, Fujin Ai, Tianying Sun, Feng Wang,* Guangyu Zhu*,
Inorg. Chem. 2016, 55, 3872.
DOI:10.1021/acs.inorgchem.6b00020

50Confining energy migration in upconversion nanoparticles towards deep ultraviolet lasing,
Xian Chen+, Limin Jin+, Wei Kong, Tianying Sun, Wenfei Zhang, Xinhong Liu, Jun Fan, Siu Fung Yu,* Feng Wang*,
Nat. Commun. 2016, 7, 10304.
DOI:10.1038/ncomms10304

49Shielding Upconversion by Surface Coating: A Study of Emission Enhancement Factor,
Tianying Sun, Ronghua Ma, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Feng Wang*,
ChemPhysChem 2016, 17, 766.
DOI:10.1002/cphc.201500724
[Special Issue: Beyond Conventional Quantum Dots]


- - - - - - - 2015 - - - - - - -

48Establishing the Structural Integrity of Core–Shell Nanoparticles against Elemental Migration using Luminescent Lanthanide Probes,
Bing Chen, Dengfeng Peng, Xian Chen, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Feng Wang*,
Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12788.
DOI:10.1002/anie.201506157
[News report in X-MOL (in Chinese)]


47Directional Light Emission in a Single NaYF4 Microcrystal via Photon Upconversion,
Bing Chen, Tianying Sun, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Feng Wang*,
Adv. Opt. Mater. 2015, 3, 1577.
DOI:10.1002/adom.201500246

46Recent Advances in Doped Mechanoluminescent Phosphors,
Dengfeng Peng, Bing Chen, Feng Wang*,
ChemPlusChem 2015, 80, 1209.
DOI:10.1002/cplu.201500185
[Special Issue: Singapore Golden Jubilee]


45A core-shell-shell nanoplatform upconverting near-infrared light at 808 nm for luminescence imaging and photodynamic therapy of cancer,
Fujin Ai, Qiang Ju, Xiaoman Zhang, Xian Chen, Feng Wang,* Guangyu Zhu*,
Sci. Rep. 2015, 5, 10785.
DOI:10.1038/srep10785

44Lanthanide-doped energy cascade nanoparticles: Full spectrum emission by single wavelength excitation,
Dengfeng Peng, Qiang Ju, Xian Chen, Ronghua Ma, Bing Chen, Gongxun Bai, Jianhua Hao, Xvsheng Qiao, Xianping Fan, Feng Wang*,
Chem. Mater. 2015, 27, 3115.
DOI:10.1021/acs.chemmater.5b00775

43An upconversion nanoprobe operating in the first biological window,
Qiang Ju, Xian Chen, Fujin Ai, Dengfeng Peng, Xudong Lin, Wei Kong, Peng Shi, Guangyu Zhu, Feng Wang*,
J. Mater. Chem. B 2015, 3, 3548.
DOI:10.1039/c5tb00025d

42Photon upconversion in core-shell nanoparticles,
Xian Chen, Dengfeng Peng, Qiang Ju, Feng Wang*,
Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 1318.
DOI:10.1039/c4cs00151f

- - - - - - - 2014 - - - - - - -

41An upconverted photonic nonvolatile memory,
Ye Zhou, Su-Ting Han, Xian Chen, Feng Wang, Yong-Bing Tang, V.A.L. Roy,
Nat. Commun. 2014, 5, 4720.
DOI:10.1038/ncomms5720

40Preparation of core-shell NaGdF4 nanoparticles doped with luminescent lanthanide ions to be used as upconversion-based probes,
Feng Wang,* Renren Deng, Xiaogang Liu*,
Nat. Protoc. 2014, 9, 1634.
DOI:10.1038/nprot.2014.111

39Multicolor tuning of lanthanide-doped nanoparticles by single wavelength excitation,
Feng Wang, Xiaogang Liu,
Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1378.
DOI:10.1021/ar5000067

38Enhancing NIR emission of Yb3+ by silver nanoclusters in oxyfluoride glass,
Ronghua Ma, Jiangyun Qian, Shuo Cui, Xvsheng Qiao, Feng Wang, Xianping Fan,
J. Lumin. 2014, 152, 222.
DOI:10.1016/j.jlumin.2013.10.036

37Enhancing multiphoton upconversion through energy clustering at sublattice level,
Juan Wang, Renren Deng, Mark A. MacDonald, Bolei Chen, Jikang Yuan, Feng Wang, Dongzhi Chi, Tzi Sum Andy Hor, Peng Zhang, Guokui Liu, Yu Han, Xiaogang Liu,
Nat. Mater. 2014, 13, 157.
DOI:10.1038/NMAT3804

- - - - - - - 2013 - - - - - - -

36Tuning NaYF4 Nanoparticles through Alkaline Earth Doping,
Xian Chen, Dengfeng Peng, Feng Wang*,
Nanomaterials 2013, 3, 583.
DOI:10.3390/nano3040583
[Special Issue: Current Trends in Up-Converting Nanoparticles]


35Amplified spontaneous emission and lasing from lanthanide-doped up-conversion nanocrystals,
Hai Zhu, Xian Chen, Li Min Jin, Qijie Wang, Feng Wang, Siu Fung Yu,
ACS Nano 2013, 7, 11420.
DOI:10.1021/nn405387t

34Upconverting near-infrared light through energy management in core–shell–shell nanoparticles,
Hongli Wen, Hai Zhu, Xian Chen, Tak Fu Hung, Beilei Wang, Guangyu Zhu, Siu Fung Yu, Feng Wang*,
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13419.
DOI:10.1002/anie.201306811

33Phase transformation of ultrathin nanowires through lanthanide doping: from InOOH to rh-In2O3,
Wenhui Zhang, Feng Wang, Weide Zhang,
Dalton Trans. 2013, 42, 4361.
DOI:10.1039/c3dt32929a

- - - - - - - 2012 and Before - - - - - - -

32The effect of surface coating on energy migration-mediated upconversion,
Qianqian Su, Sanyang Han, Xiaoji Xie, Haomiao Zhu, Hongyu Chen, Chih-Kai Chen, Ru-Shi Liu, Xueyuan Chen, Feng Wang,* Xiaogang Liu*,
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 20849.
DOI:10.1021/ja3111048

31Tuning upconversion through energy migration in core–shell nanoparticles,
Feng Wang, Renren Deng, Juan Wang, Qingxiao Wang, Yu Han, Haomiao Zhu, Xueyuan Chen, Xiaogang Liu,
Nat. Mater. 2011, 10, 968.
DOI:10.1038/NMAT3149
[Highlighted in News and Views in Nature Materials, MRS Bulletin, Nature Middle East, and Nanomedicine]


30Single-band upconversion emission in lanthanide-doped KMnF3 nanocrystals,
Juan Wang, Feng Wang, Chao Wang, Zhuang Liu, Xiaogang Liu,
Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 10369.
DOI:10.1002/anie.201104192

29Emerging functional nanomaterials for therapeutics,
Xuejia Xue, Feng Wang, Xiaogang Liu,
J. Mater. Chem. 2011, 21, 13107.
DOI:10.1039/c1jm11401h
[Featured as a journal cover article]


28A systems approach towards stoichiometry-controlled hetero-assembly of nanoparticles,
Yong Wang, Gang Chen, Miaoxin Yang, Georg Silber, Shuangxi Xing, Li Huey Tan, Feng Wang, Yuhua Feng, Xiaogang Liu, Shuzhou Li, Hongyu Chen,
Nat. Commun. 2011, 1, 87.
DOI:10.1038/ncomms1089

27Direct evidence of a surface quenching effect on size-dependent luminescence of upconversion nanoparticles,
Feng Wang, Juan Wang, Xiaogang Liu,
Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 7456.
DOI:10.1002/anie.201003959
[Selected as a Very Important Paper]


26Mechanical nano-springs: Induced coiling and uncoiling of ultrathin Au nanowires,
Jun Xu, Hong Wang, Cuicui Liu, Yanmei Yang, Tao Chen, Yawen Wang, Feng Wang, Xiaogang Liu, Bengang Xing, Hongyu Chen,
J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 11920.
DOI:10.1021/ja105433d

25Lanthanide-doped LiYF4 nanoparticles: synthesis and multicolor upconversion tuning,
Juan Wang, Feng Wang, Jun Xu, Yong Wang, Yongsheng Liu, Hongyu Chen, Xueyuan Chen, Xiaogang Liu,
C. R. Chimie 2010, 13, 731.
DOI:10.1016/j.crci.2010.03.021
[Special Edition: f-Element Chemistry]


24Tunable upconversion emissions from lanthanide-doped monodisperse β-NaYF4 nanoparticles,
Feng Wang, Juan Wang, Jun Xu, Xuejia Xue, Hongyu Chen, Xiaogang Liu,
Spectrosc. Lett. 2010, 43, 400.
DOI:10.1080/00387010.2010.487018
[Special Edition: Spectroscopy of Lanthanide Materials II]


23Upconversion nanoparticles in biological labeling, imaging, and therapy,
Feng Wang, Debapriya Banerjee, Yongsheng Liu, Xueyuan Chen, Xiaogang Liu,
Analyst 2010, 135, 1839.
DOI:10.1039/c0an00144a
[Featured as a journal cover article, Top cited article for 2010 and 2011]


22Simultaneous phase and size control of upconversion nanocrystals through lanthanide doping,
Feng Wang, Yu Han, Chin Seong Lim, Yunhao Lu, Juan Wang, Jun Xu, Hongyu Chen, Chun Zhang, Minghui Hong, Xiaogang Liu,
Nature 2010, 463, 1061.
DOI:10.1038/nature08777
[Highlighted in Physics World magazine, Analyst with Insight Media, Lianhe Zhaobao, Materials Today, and Xinhua News]


21Multiplex single-nucleotide polymorphism typing by nanoparticle-coupled DNA-templated reactions,
Xuejia Xue, Wei Xu, Feng Wang, Xiaogang Liu,
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 11668.
DOI:10.1021/ja904728v

20Recent advances in the chemistry of lanthanide-doped upconversion nanocrystals,
Feng Wang, Xiaogang Liu,
Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 976.
DOI:10.1039/b809132n

19Up- and down-conversion cubic zirconia and hafnia nanobelts,
Changlong Jiang, Feng Wang, Nianqiang Wu, Xiaogang Liu,
Adv. Mater. 2008, 20, 4826.
DOI:10.1002/adma.200801459

18Upconversion multicolor fine-tuning: Visible to near-infrared emission from lanthanide-doped NaYF4 nanoparticles,
Feng Wang, Xiaogang Liu,
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5642.
DOI:10.1021/ja800868a

17One-step, room temperature, colorimetric detection of mercury (Hg2+) using DNA/nanoparticle conjugates,
Xuejia Xue, Feng Wang, Xiaogang Liu,
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 3244.
DOI:10.1021/ja076716c

16Multicolor tuning of (Ln, P)-doped YVO4 nanoparticles by single-wavelength excitation,
Feng Wang, Xuejia Xue, Xiaogang Liu,
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 906.
DOI:10.1002/anie.200704520
[Featured as a journal inside-cover article]


15Synthesis of LaF3:Yb3+,Ln3+ nanoparticles with improved upconversion luminescence,
Huaxiang Shen, Feng Wang, Xianping Fan, Minquan Wang,
J. Experiment. Nanosci. 2007, 2, 303.
DOI:10.1080/17458080701724943

14Multicolor PEI/NaGdF4:Ce3+,Ln3+ nanoparticles by single wavelength excitation,
Feng Wang, Xianping Fan, Minquan Wang, Yong Zhang,
Nanotechnology 2007, 18, 025701.
DOI:10.1088/0957-4484/18/2/025701

13Synthesis of polyethylenimine/NaYF4 nanoparticles with upconversion fluorescence,
Feng Wang, Dev Kumar Chatterjee, Zhengquan Li, Yong Zhang, Xianping Fan, Minquan Wang,
Nanotechnology 2006, 17, 5786.
DOI:10.1088/0957-4484/17/23/013

12One-pot synthesis of chitosan/LaF3:Eu3+ nanocrystals for bioapplications,
Feng Wang, Yong Zhang, Xianping Fan, Minquan Wang,
Nanotechnology 2006, 17, 1527.
DOI:10.1088/0957-4484/17/5/060

11Hydrothermal synthesis and luminescence behavior of lanthanide doped GdF3 nanoparticles,
Xianping Fan, Daibo Pi, Feng Wang, Jianrong Qiu, Minquan Wang,
IEEE T. Nanotechnol. 2006, 5, 123.
DOI:10.1109/TNANO.2006.869670

10Facile synthesis of water-soluble LaF3:Ln3+ nanocrystals,
Feng Wang, Yong Zhang, Xianping Fan, Minquan Wang,
J. Mater. Chem. 2006, 16, 1031.
DOI:10.1039/b518262j

9Luminescent nanomaterials for biological labeling,
Feng Wang, Wee Beng Tan, Yong Zhang, Xianping Fan, Minquan Wang,
Nanotechnology 2006, 17, R1.
DOI:10.1088/0957-4484/17/1/R01
[Most-accessed article for 2006 and 2007]


8Luminescence behavior of Eu3+ doped LaF3 nanoparticles,
Daibo Pi, Feng Wang, Xianping Fan, Minquan Wang,
Spectrochim. Acta A 2005, 61, 2455.
DOI:10.1016/j.saa.2004.09.009

7Luminescence behavior of the dibenzoyl methane europium(III) complexes in sol–gel derived host materials,
Feng Wang, Xianping Fan, Minquan Wang, Xianghua Zhang,
J. Lumin. 2005, 114, 281.
DOI:10.1016/j.jlumin.2005.02.003

6Synthesis and luminescence behavior of Eu3+-doped CaF2 nanoparticles,
Feng Wang, Xianping Fan, Daibo Pi, Minquan Wang,
Solid State Commun. 2005, 133, 775.
DOI:10.1016/j.ssc.2005.01.014

5Hydrothermal synthesis and luminescence behavior of rare-earth-doped NaLa(WO4)2 powders,
Feng Wang, Xianping Fan, Daibo Pi, Zhiyu Wang, Minquan Wang,
J. Solid State Chem. 2005, 178, 825.
DOI:10.1016/j.jssc.2005.01.001

4Hydrothermal synthesis of Nd3+-doped orthoborate nanoparticles that emit in the near-infrared,
Feng Wang, Xianping Fan, Daibo Pi, Minquan Wang,
J. Solid State Chem. 2004, 177, 3346.
DOI:10.1016/j.jssc.2004.05.049

3The in situ synthesis process and luminescence behavior of 2-pyridinecarboxylic acid europium complexes in the sol-gel derived host materials,
Xianping Fan, Feng Wang, Xuhui Lv, Minquan Wang, Jianbei Qiu, Yoji Kawamoto,
Mater. Chem. Phys. 2003, 82, 38.
DOI:10.1016/S0254-0584(03)00218-9

2Luminescence behavior of the europium (III) complexes with hexafluoracetylacetonate in the ORMOSIL matrices,
Xianping Fan, Wei Li, Feng Wang, Minquan Wang,
Mater. Sci. Eng. B 2003, 100, 147.
DOI:10.1016/S0921-5107(03)00088-6

1The in-situ synthesis process and luminescence behavior of a p-hydroxybenzoic acid-terbium complex in sol-gel derived host materials,
Xianping Fan, Xuhui Lv, Shaobin Li, Feng Wang, Minquan Wang,
J. Mater. Chem. 2002, 12, 3560.
DOI:10.1039/b205055b

* Corresponding Author

† Contributed Equally to the Work